เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสังคม เพื่อความยั่งยืน

Sustainable Development : Education, Human Resource and Society

 

ภาพรวมของบริษัท

- พัฒนาการศึกษา Education 
- พัฒนาคน Human Resource 
- พัฒนางาน Work
- พัฒนาสังคม Society

 

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต นำเข้า

และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

นวัตกรรมสำหรับการสอน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท